AIA Term 5 / 10 / 15 / 20 | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

AIA Term 5 / 10 / 15 / 20

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิต และเลือกช่วงเวลาของความคุ้มครองที่ต้องการได้ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้คนที่รัก รวมถึงสร้างหลักประกันให้ครอบครัว

เลือกช่วงเวลาของความคุ้มครองที่คุณต้องการได้
เลือกช่วงเวลาความคุ้มครองและการชำระเบี้ยประกัน 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี

กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 350,000 บาท

เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

* เงื่อนไขการรับประกันภัย
• ชาย/หญิง
• แบบกำหนดระยะเวลา 5 ปี สำหรับอายุ 20 – 59 ปี
• แบบกำหนดระยะเวลา 10 ปี สำหรับอายุ 20 – 55 ปี
• แบบกำหนดระยะเวลา 15 ปี สำหรับอายุ 20 – 50 ปี
• แบบกำหนดระยะเวลา 20 ปี สำหรับอายุ 20 – 45 ปี
• จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 350,000 บาท
• ชำระเบี้ยประกัน 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี
• จำนวนเงินเอาประกัน ตั้งแต่ 500,000 – 999,999 บาท รับส่วนลด 0.50 บาท และ จำนวนเงินเอาประกัน ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป รับส่วนลด 1.00 บาท

คำถามที่พบบ่อย

1. ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองแบบกำหนดระยะเวลา คืออะไร?
การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในชั่วระยะเวลาอันจำกัด โดยที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่กำหนด เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี แต่ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาของความคุ้มครองไปแล้วผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ สัญญาจะถือเป็นอันสิ้นสุดลง โดยผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินชดเชย สัญญาประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองภัยจากการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว ไม่มีผลประโยชน์ในด้านสะสมทรัพย์รวมอยู่ด้วย เบี้ยประกันภัยจึงต่ำกว่าแบบอื่นๆ

2. ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองแบบตลอดชีพ คืออะไร?
การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ จุดประสงค์หลักของการประกันภัยแบบนี้คือการเตรียมเงินทุนให้บุคคลที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย หรือเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการรักษาตัวครั้งสุดท้ายและค่าทำศพเพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอื่น

3. เบี้ยประกัน คืออะไร?
จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิต

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top