AIA HEALTH PLUS ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

AIA HEALTH PLUS

เอไอเอ เฮลธ์ พลัส ความคุ้มครองแบบ เหมา เบิ้ล คุ้ม! ที่จะช่วยให้คุณหมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ยกระดับความคุ้มครอง ดูแลแม้ยามหลังเกษียณอายุ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
• เหมา!จ่าย¹ ผลประโยชน์สูงสุด 10 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
• ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง²
• ให้ความคุ้มครองค่าห้องฯ สูงสุดถึง 365 วัน³
• เบิ้ล! ความคุ้มครอง กรณีได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรง⁴ รับผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ เพิ่มเป็น 2 เท่า⁵ ในปีแรก และยังคงได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องไปอีก 3 ปีกรมธรรม์ รวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์
• คุ้มต่อที่ 1! จ่ายเบี้ยประกันภัยน้อยลง ด้วยความรับผิดส่วนแรก⁶ 20,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ เสริมสิทธิสวัสดิการที่มีอยู่
• คุ้มต่อที่ 2! รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 15%⁷ จาก เอไอเอ ไวทัลลิตี้
• คุ้มต่อที่ 3! สิทธิพิเศษการบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลโดย Medix⁸ ที่พร้อมให้คำปรึกษา ตลอดจน ดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก สำหรับแผน 10 ล้านบาท
• คุ้มครองต่อเนื่องหลังเกษียณ และความคุ้มครองจะถูกปรับเพิ่มให้คุ้มครองตั้งแต่บาทแรกทันที (ไม่มีความรับผิดส่วนแรก) นับตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี โดยไม่ต้องแถลง

หมายเหตุ:
¹ เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล เฉพาะบางรายการเท่านั้น และเมื่อรวมผลประโยชน์ในหมวดที่ 1-13 แล้วต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์
² การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนี่งจำกัดจำนวนวันการนอนในโรงพยาบาลและการปรึกษาแพทย์
ไม่เกิน 365 วัน และ สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องภายใน 30 วัน จำกัดสูงสุด 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
³ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) และค่าห้อง ICU รวมกันแล้วไม่เกิน 365 วัน
⁴ โรคร้ายแรง หมายถึง โรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บันทึกสลักหลัง
ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง
⁵ ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์เพิ่มเป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมเมื่อได้รับการ
วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก ตามคำนิยามที่กำหนดในกรมธรรม์
⁶ ความรับผิดส่วนแรก จะนับเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ภายใต้ เอไอเอ เฮลธ์ พลัส เท่านั้น
⁷ ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้สูงสุดของแบบประกัน เอไอเอ เฮลธ์ พลัส คือ 15%
8 รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบาย การให้บริการของ Medix ซึ่งเป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอ และอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใด ๆ ที่นำเสนอโดย Medix

AIA HEALTH PLUS ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือน หมดห่วงเรื่องค่ารักษา

พิเศษ! สำหรับสมาชิกที่มีประกันสุขภาพกลุ่มกับเอไอเอ วันนี้…เอไอเอ ขอเสนอ แบบประกันที่ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือนด้วย “สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ พลัส” ความคุ้มครองแบบ เหมา เบิ้ล คุ้ม! ที่จะช่วยให้คุณหมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งในช่วงวัยทำงานและภายหลังเกษียณอายุ

AIA HEALTH PLUS แบบประกันที่ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือน

เอไอเอ เฮลธ์ พลัส
เอไอเอ เฮลธ์ พลัส

ความรับผิดส่วนแรก ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพคือจำนวนเงินที่ผู้เอาประกัน ต้องชำระเองก่อนที่บริษัทประกันจะเริ่มจ่ายค่ารักษาสุขภาพ หรือใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและรายละเอียดที่ระบุในกรมธรรม์ของคุณ การชำระความรับผิดส่วนแรกเป็นวิธีที่บริษัทประกันใช้เพื่อแบ่งค่าใช้จ่ายระหว่างผู้เอาประกันและบริษัท เพื่อลดค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายของผู้เอาประกัน

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล คือ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประกันกลุ่มของนายจ้าง และ/หรือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากรัฐบาล และ/หรือประกันสังคม และ/หรือประกันสุขภาพส่วนตัวที่มีอยู่

เหมาะสำหรับ มนุษย์เงินเดือนมีประกันสุขภาพกลุ่มกับเอไอเอ ที่จะช่วยให้คุณหมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ยกระดับความคุ้มครอง ดูแลแม้ยามหลังเกษียณอายุ

ตารางผลประโยชน์ AIA HEALTH PLUS

ผลประโยชน์ค่ารักษา แผน 1,000,000 แผน 5,000,000 แผน 10,000,000

ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน

ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
2,000 บาทต่อวัน
4,000 บาทต่อวัน
5,000 บาทต่อวัน
ค่าห้องฯ ICU
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่ารักษาทั่วไป ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา
1,200 บาทต่อวัน
2,400 บาทต่อวัน
3,600 บาทต่อวัน
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด(ศัลยกรรม)และหัตถการ
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง

ผลประโยชน์ไม่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนและหลัง เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าบำบัดรักษาไต เนื้องอก และโรคมะเร็ง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลผ่าตัดเล็ก ต่อครั้ง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ความรับผิดชอบส่วนแรก
20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)

คำนวณจากชาย อายุ 16-20 ปี ยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก

7,200 บาท

11,800 บาท

12,900 บาท

AIA HEALTH PLUS คุ้มครอง 6 โรคร้ายแรง

AIA Health Saver เราเบิ้ลความคุ้มครองเป็น 2 เท่า* รวม 4 ปีกรมธรรม์ เมื่อป่วยเป็น 6 โรคร้ายแรง

สำหรับลูกค้า เอไอเอ เฮลธ์ พลัส เราเบิ้ลความคุ้มครองเป็น 2 เท่า* รวม 4 ปีกรมธรรม์ เมื่อป่วยเป็น 6 โรคร้ายแรงยอดฮิตครั้งแรก
1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
4. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
5. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
6. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ พลัส
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สําหรับการป่วยใดๆ ตามกรณี ดังต่อไปนี้
1. การป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
2. การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของ สัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ได้แก่
     • ไส้เลื่อนทุกชนิด
     • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
     • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
     •เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที

ข้อยกเว้นบางส่วน ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ พลัส 
1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กําเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกาย ไม่สมบูรณ์แต่ก๋าเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไข ปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด

• ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทําความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทําประกันภัย เมื่อได้รับ กรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกําหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
• ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลง ข้อความเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัย
• ข้อกาหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ตารางเบี้ยประกันสุขภาพ เอไอเอ เฮลธ์ พลัส

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top