AIA SMART WEALTH PRESTIGE ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

AIA SMART WEALTH PRESTIGE

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) ประกันชีวิตควบการลงทุนที่เน้น การออมเงินก้อนใหญ่ชำระครั้งเดียว
สะสมความมั่งคั่งผ่านการลงทุนระยะยาว รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มอีก 150% ของเบี้ยที่ชำระ ด้วยความคุ้มครองเริ่มต้นที่ 5 ล้านบาทจ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว ได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสในการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวมจากการคัดสรรของ เอไอเอ
• วงเงินการส่งแบบไม่ตรวจสุขภาพสูงสุด 50 ล้านบาท โดยใช้จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ (50% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวมารวมคำนวณวงเงิน)
• ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ไม่มีภาระในการชำระเบี้ยประกันภัยในอนาคต รับจำนวนเงินเอาประกันภัย 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
• รับส่วนลดค่าการประกันภัย สูงสุดถึง 10% ในกรณีสุขภาพมาตรฐาน สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
• ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย สำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว และไม่เสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป
• เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าแบบประกันทั่วไป เบี้ยประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่าย จะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวม

AIA SMART WEALTH PRESTIGE (UNIT LINKED)

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

รับสิทธิการเป็นสมาชิกโครงการ AIA Prestige Club ทันทีที่สมัคร เพื่อรับเอกสิทธิ์ฟรีมากมายเช่น บัตรตรวจสุขภาพประจำปี, บริการรถลีมูซีน
รับสิทธิพิเศษบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลโดย Medix ลูกค้าจะได้พบทีมแพทย์ส่วนตัวที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ พร้อมเข้าถึงเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขากว่า 4,000 คนทั่วโลก ที่จะช่วยดูแลลูกค้าในทุกขั้นตอนทางการแพทย์ ตั้งแต่การวินิจฉัย การตรวจรักษา ไปจนถึงการพักฟื้น

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)
เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)
เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)
AIA SMART WEALTH PRESTIGE
AIA SMART WEALTH PRESTIGE

เงื่อนไขการรับประกัน เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

ระยะเวลาคุ้มครอง
– ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– 15 วัน – 75 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ / แผน
– 5 ล้านบาทขึ้นไป (150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว)

ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
– รับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) 10% ของอัตราค่าการประกันภัย สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีสุขภาพมาตรฐาน*

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
– กรณีเสียชีวิต
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ระหว่าง
1. 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หัก จำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวทั้งหมด (ถ้ามี)
2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว บวก 50% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
รวมกับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)
– กรณีครบกำหนดสัญญา
รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันครบกำหนดสัญญา

หมายเหตุ:
* ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัย โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
** ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top