FLEXI PACK เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค ประกันภัยกลุ่ม

AIA FLEXI PACK

FLEXI PACK เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค คือ แผนประกันภัยกลุ่มแบบสำเร็จรูปที่เพิ่มความยืดหยุ่น ให้นายจ้างหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเลือกความคุ้มครองตามความต้องการที่หลากหลายของแต่ละองค์กร และปรับเปลี่ยนวงเงินผลประโยชน์ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

แผนประกันภัยกลุ่ม FLEXI PACK เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค แผนประกันภัยกลุ่มแบบสำเร็จรูปที่เพิ่มความยืดหยุ่น ให้นายจ้างเลือกความคุ้มครองตามความต้องการที่หลากหลายของแต่ละองค์กร และปรับเปลี่ยนวงเงินผลประโยชน์ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

อายุผู้ขอเอาประกันภัย
15 – 64 ปี

สำหรับองค์กรขนาด
5-149 คน หรือ 5-49 คน (กรณีมีความคุ้มครองประกันสุขภาพ)

ความคุ้มครองพื้นฐาน
– การประกันชีวิตการเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรและผลประโยชน์ 40 โรคร้ายแรง สำหรับเลือกซื้อเพิ่มเติม
– การประกันอุบัติเหตุ
– การประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
– สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ 40 โรคร้ายแรง
– ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในในโรงพยาบาลและศัลยกรรมแบบไม่อ้างอิงตามตารางผ่าตัด
– ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลและศัลยกรรมแบบนอกประเภทการผ่าตัด
– ค่าปรึกษาแพทย์ต่อเนื่องภายหลังการรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
– ค่าปรึกษาแพทย์และหรือค่าตรวจวินิจฉัยโรคแบบผู้ป่วยนอก ก่อนการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
– การตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอกแบบกำหนดผลประโยชน์ต่อครั้ง
– การตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอกแบบกำหนดจำนวนผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์
– การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์และการตรวจในห้องทดลองแบบผู้ป่วยนอก
– ค่ารักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรมเพิ่มทวีไม่คุ้มครองโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
– ค่ารักษาทันตกรรม แบบกำหนดจำนวนผลประโยชน์ตามรายการ
– ค่ารักษาทันตกรรม แบบกำหนดจำนวนผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์
– ค่ารักษาพยาบาลรายวันในโรงพยาบาล

คุณสมบัติของกลุ่มที่มีสิทธิสมัครเอาประกันภัย
– ธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ประกอบด้วยจำนวนพนักงานประจำ 5-149 คน หรือ 5-49 คน กรณีต้องการทำประกันสุขภาพ จำนวนพนักงานประจำ ไม่รวมผู้อยู่ในอุปการะ (คู้สมรส และบุตร)
– พนักงานที่มีสิทธิจะต้องเป็นพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาและเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี และไม่เกิน 64 ปี ในวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์มีผลบังคับ
– กรณีมีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มมาก่อน และต้องการความคุ้มครองต่อเนื่องสามารถขยายความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพิจารณารับประกันภัยของเอไอเอ

การเลือกแผนประกันภัย
– พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยและอยู่ในตำแหน่งงานเดียวกันจะต้องสมัครทำประกันภัยแบบแผนเดียวกัน
– คู่สมรสและบุตรจะต้องสมัครเอาประกันภัยภายใต้ผลประโยชน์เดียวกันกับพนักงาน หรือต่ำกว่าพนักงานเท่านั้น
– 1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันไม่เกินกว่า 7 แผน
– ภายใต้กรมธรรม์เดียวกันความคุ้มครองแบบบังคับ ได้แก่ ประกันชีวิต เท่านั้น
– การสมัครทำประกันภัยให้กับคู่สมรสและบุตรของพนักงาน คู่สมรสและบุตรที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการรับประกันภัยของพนักงานทุกท่านจะต้องทำประกันภัยทั้งหมด การประกันภัย 40 โรคร้ายแรง ประกันค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม เป็นผลประโยชน์ที่นายจ้างสามารถเลือกทำเพิ่มเติมให้กับคู่สมรสและบุตรได้เท่านั้น

ข้อยกเว้นบางส่วน
บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อปรากฏว่า
– สมาชิกฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประกันภัย
– สมาชิกถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

หมายเหตุ
– นายจ้าง และ/หรือผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์ และ/หรือ หนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ และ/หรือ หนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่ม
– ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
– ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ หนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และ/หรือ ผู้เอาประกันภัย

ทำไม FLEXI PACK เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค ดีสำหรับองค์กรของคุณ

FLEXI PACK เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค

 – อิสระในการกำหนดความคุ้มครอง ปรับเปลี่ยนและเพิ่มผลประโยชน์ตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าองค์กรแต่ละราย
– ครอบคลุมทุกความคุ้มครองด้วย 15 ผลิตภัณฑ์ พร้อมขยายความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม เช่น การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ การตรวจสุขภาพประจำปี
– เบี้ยประกันภัยที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร และสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างลงตัว

FLEXI PACK เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค
FLEXI PACK เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค
FLEXI PACK เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top