แนะนำศัพท์ประกันน่ารู้

คำศัพท์ในวงการประกันภัย

การที่จะตัดสินใจเลือกทำประกันภัยสักฉบับ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือประกันสะสมทรัพย์ ทุกคนล้วนต้องเจอกับกรมธรรม์ที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำประกัน ที่ต้องมาทำความเข้าใจทั้งเรื่องของความคุ้มครองและศัพท์ประกันเกี่ยวกับประกันต่าง ๆ

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีคนจำนวนมากไม่ค่อยอยากที่จะศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในกรมธรรม์ หรือบางคนอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจ จึงเกิดการคาดเดาความหมายไปต่าง ๆ นานา เพราะภาษาไทยสามารถอ่านแล้วตีความได้หลากหลายความหมาย อีกทั้งยังมีทั้งคำพ้องศัพท์ คำพ้องเสียง ทำให้อาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้

ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจเงื่อนไขการทำประกันได้มากขึ้น เรามาทำความรู้จักกับ 6 คำศัพท์ในวงการประกันภัยที่ต้องเจอบ่อย ๆ เพื่อให้เวลาเลือกซื้อประกันและทำสัญญาจะได้รู้ความหมาย และเข้าใจรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง

คำศัพท์ในวงการประกันภัย

ศัพท์ประกันที่ควรรู้

1. สัญญาหลัก
เรามักจะพบคำนี้จากสัญญาของบริษัทประกันชีวิตเท่านั้น โดยคำว่า ‘หลัก’ มาจากโครงสร้างของการซื้อประกัน ที่จำเป็นต้องซื้อประกันชีวิตที่เป็นกรมธรรม์หลักก่อน แล้วจึงแนบด้วยสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เป็นความคุ้มครองด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ การชดเชยรายได้ หรือโรคร้ายแรง เป็นต้น

2. สัญญาเพิ่มเติม
สัญญาที่สามารถเลือกซื้อเสริมเข้าไปกับประกันชีวิตหลักได้ โดยจะคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันชีวิตหลัก เพื่อขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งคำว่า ‘เพิ่มเติม’ มาจากโครงสร้างของการซื้อประกัน ที่จำเป็นต้องซื้อประกันชีวิตที่เป็นกรมธรรม์หลัก แล้วจึงแนบด้วยผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมนั่นเอง

3. เบี้ยประกันภัย
เงินที่จ่ายเพื่อเป็นค่าทำประกันภัย โดยจะคิดตามความเสี่ยงของอายุ สุขภาพ และปัจจัยอื่น ๆ ณ วันที่ทำประกัน และทุนประกันที่เลือก ซึ่งแบ่งจ่ายตามสัญญาที่ทำ เช่น จ่ายเป็นรายปี รายครึ่งปี หรือรายเดือน ตามกำหนดในแผนนั้น ๆ

4. ทุนประกัน หรือจำนวนเงินเอาประกันภัย
จำนวนเงินสูงสุดที่เราสามารถเลือกให้บริษัทประกันจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้ และ/หรือจำนวนเงินที่เราเลือกให้บริษัทประกันจ่ายชดเชยให้เมื่อเราเสียชีวิต

5. ผู้เอาประกันภัย
บุคคลที่ตกลงทำสัญญากับบริษัทประกันชีวิต โดยอาศัยสาเหตุของการมีชีวิตหรือการตายเป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงินประกันชีวิต หรือเรียกให้เข้าใจแบบง่าย ๆ ว่า คนสมัครทำประกันนั่นเอง

6. ผู้รับประโยชน์
บุคคลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ว่าจะเป็นผู้ได้รับเงินเอาประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติ โดยในอนาคตผู้เอาประกันภัยสามารถขอเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ได้

คำศัพท์ทั้งหมดที่ได้ยกมาอธิบายในโพสต์นี้ ส่วนใหญ่ล้วนเป็นศัพท์พื้นฐานที่จะพบเจอได้บ่อย ๆ การทำความเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย จะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหา และรายละเอียดของประกันที่เรากำลังจะทำมากขึ้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง และอาจเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วย

ศัพท์ประกันที่เกี่ยวข้อง

ความคุ้มครอง – ระยะเวลาหรือขอบเขตที่บริษัทประกันจะช่วยคุ้มครองความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายตามกรมธรรม์
ระยะเวลากรมธรรม์ – ระยะเวลาที่บริษัทประกันจะคุ้มครองและให้บริการตามกรมธรรม์
ผู้เอาประกันสำหรับชีวิต – ผู้เอาประกันในกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้เอาประกันสำหรับสุขภาพ – ผู้เอาประกันในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
เงินชดเชย – จำนวนเงินที่จะได้รับเมื่อมีความเสียหายและยื่นคำขอเคลม
เบี้ยประกัน – จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายให้บริษัทประกันในระยะเวลาที่กำหนด
ส่วนลด – จำนวนเงินที่ลดลงจากเบี้ยประกันเมื่อผู้เอาประกันมีสถานะที่มีความปลอดภัยหรืออื่นๆตามข้อกำหนด
ความรับผิดชอบ – ความรับผิดชอบทางกฎหมายหรือตามข้อกำหนดในกรมธรรม์
กรมธรรม์ – เอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกัน
ประกันชีวิต – ประกันที่มุ่งเน้นในการช่วยคุ้มครองครอบครัวหรือบุคคลเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต
ประกันสุขภาพ – ประกันที่มุ่งเน้นในการช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาสุขภาพ
ประกันโรคร้าย – ประกันที่ช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรคร้าย
ประกันผู้ป่วย – ประกันที่ช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเจ็บป่วย
ประกันชีวิตสำหรับเด็ก – ประกันที่มุ่งเน้นในการช่วยคุ้มครองชีวิตของเด็ก
ประกันคู่สมรส – ประกันที่ช่วยคุ้มครองคู่สมรสเมื่อผู้เอาประกันหนึ่งฝ่ายเสียชีวิต
ประกันสุขภาพสำหรับครอบครัว – ประกันที่ช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สำหรับครอบครัว
ประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ – ประกันที่เหมาะสำหรับคนที่มีอายุสูงและต้องการความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติม
การสมัครประกัน – กระบวนการที่ผู้เอาประกันต้องทำเพื่อเข้ารับประกัน
ประกันคุ้มครองการรักษาพยาบาล – ประกันที่ช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
ประกันคุ้มครองการผ่าตัด – ประกันที่ช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายทางการผ่าตัด
ระยะเวลาที่คุ้มครอง – ระยะเวลาที่ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครอง
ระยะเวลาคุ้มครองชั่วคราว – ระยะเวลาที่ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองชั่วคราว
สิทธิ์ประกันสุขภาพ – สิทธิ์และบริการทางการแพทย์ที่ผู้เอาประกันได้รับ
การเคลมค่ารักษาพยาบาล – กระบวนการการยื่นคำขอเคลมประกันสุขภาพ
ความรับผิดชอบทางกฎหมาย – ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
การประเมินความเสียหาย – กระบวนการที่บริษัทประกันใช้เพื่อประเมินความเสียหาย
เงินสดค่าเสียหาย – ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันได้รับเมื่อทิ้งกรมธรรม์
ความเสียหายที่นำมาขอค่าเสียหาย – ความเสียหายที่ถูกนำมายื่นคำขอเคลม
สิทธิ์รับการรักษาพยาบาล – สิทธิ์ในการรับบริการทางการแพทย์
ประกันภัยสุขภาพและสิทธิ์ประกันสุขภาพ – คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประกันสุขภาพและสิทธิ์ประกันสุขภาพ

Scroll to Top